• 0908-654-185
  • info@empireskupina.sk
  • BRATISLAVA, SLOVAKIA

 

DOHODA O SPOLUPRÁCI REFERRAL

uzatvorená na základe ustanovenia § 513 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

 

ZASTÚPENÝ

Obchodné meno:  

Sídlo:                  


NMMLM FZE

Marina Plaza 2102, Dubai Marina, Dubai, UAE

(ďalej len „EMPIRE“)

 


Odporúčateľ

Meno subjektu:  

Sídlo:                  

IČO:                 


(ďalej len „Odporúčateľ“)

 

I. Pojmy, vyhlásenia a podmienky spolupráce

1.1.  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom význame pojmov použitých v tejto Zmluve:

    Odporúčateľská činnosť je činnosť, ktorá spočíva v získavaní Kontaktných údajov o klientovi alebo o potenciálnom klientovi pre EMPIRE na účely konečného predaja akéhokoľvek produktu ponúkaného EMPIRE alebo na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o predaji alebo akejkoľvek inej zmluvy;

    Kontaktné údaje sú údaje o potenciálnom klientovi alebo klientovi EMPIRE  potrebné na účely uzatvorenia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o predaji, a to najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt, telefónne číslo a e-mailová adresa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mailová adresa, ak ide o právnickú osobu;

    Pokyn je každý interný normatívny akt, príkaz, oznámenie, usmernenie a pod. vydané EMPIRE, ktoré bude obsahovať najmä úpravu postupov a správania sa Odporúčateľa, pričom Pokyn nemusí byť adresovaný priamo Odporúčateľovi, ale môže byť adresovaný aj Spolupracovníkom, medzi ktorých z pohľadu EMPIRE patrí aj Odporúčateľ a EMPIRE  je oprávnené Pokyny oznamovať priamo v akejkoľvek zrozumiteľnej forme, tzn. najmä ústne, mailom, faxom, telefonicky, prostredníctvom listu alebo interných noriem EMPIRE;

    Odporúčateľ je osoba, ktorá pre EMPIRE  vykonáva činnosť v oblasti predaja, najmä obchodní zástupcovia, Odporúčateľ a pod., a teda patrí do obchodnej siete EMPIRE;

Udalosť je akákoľvek udalosť organizovaná skupinou EMPIRE.


 

II. Predmet zmluvy

2.1. Podpísaním tohto dokumentu vzniká medzi účastníkmi tejto Zmluvy zmluvný vzťah upravujúci podmienky spolupráce, predmetom ktorej bude vykonávanie Odporúčateľskej činnosti Odporúčateľom pre EMPIRE za Odmenu, a to v rozsahu a na základe podmienok uvedených v tejto Zmluve, zaslaných mailom, listom alebo prostredníctvom interných noriem EMPIRE.

 

III. Doba zmluvy a jej zánik

3.1. Zmluva uzatvorená podpísaním tohto dokumentu sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023. Táto zmluva sa môže skončiť písomnou Zmluvou zmluvných strán. Za takúto Zmluvu sa bude považovať aj podpísanie trvalej zmluvy na dobu neurčitú medzi Odporúčateľom a EMPIRE, pričom Odporúčateľovi zostáva všetko dosiahnuté v rámci obchodnej siete EMPIRE pre jeho ďalšiu činnosť ako stáleho Odporúčateľa.

a) zmluva zaniká okamžite, pokiaľ Odporúčateľ závažne porušil ustanovenia tejto Zmluvy, bez nároku na ďalšie Odmeny.

 

IV. Práva a povinnosti Odporúčateľa

4.1.  Odporúčateľ je povinný postupovať pri výkone svojej činnosti v súlade s Pokynmi EMPIRE, ktoré budú obsahovať pravidlá činnosti Odporúčateľa.

4.2.  Odporúčateľ nesmie pre EMPIRE vykonávať žiadnu podnikateľskú činnosť nad rámec svojho podnikateľského oprávnenia.

4.3.  Odporúčateľ je povinný rovnako ako touto Zmluvou riadiť sa aj Kódexom štyroch princípov EMPIRE. Kódex bližšie špecifikuje povinnosti Odporúčateľa pri vykonávaní Odporúčateľskej činnosti. EMPIRE je oprávnený Kódex meniť a dopĺňať jednostranne podľa svojej úvahy, pričom o každej zmene musí informovať vhodným spôsobom Odporúčateľa. Súhlas Odporúčateľa na zmenu a / alebo doplnenie Kódexu nie je potrebný. Odporúčateľ je povinný poznať obsah Kódexu, oboznamovať sa s jeho zmenami a doplnkami a správať sa pri výkone činnosti podľa tejto Zmluvy a v súlade s ustanoveniami Kódexu. Zároveň je povinný informovať EMPIRE o akomkoľvek porušení Kódexu či už Odporúčateľom samým alebo akýmkoľvek Spolupracovníkom EMPIRE.

 

V. Odmena

5.1.  EMPIRE sa zaväzuje vo výške a za podmienok uvedených nižšie odovzdať Odporúčateľovi odmenu za každé poskytnutie tipu, na základe ktorého dôjde ku  konečnému predaju produktov alebo uzatvoreniu zmluvy o predaji,  alebo akejkoľvek inej zmluvy či služby (ďalej len „Odmena“).

5.2.   Výška Odmeny je stanovená fixne na 1€ kreditu za každý potvrdený a schválený kontakt. Táto odmena sa dá využiť do 1 mesiaca od získania odmeny.


 

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Doručovanie všetkých písomností medzi účastníkmi tejto Zmluvy sa deje na e-mailové adresy uvedené v tomto dokumente. Účastníci tejto Zmluvy sa ďalej dohodli, že sa táto odoslaná správa považuje za doručenú v tretí deň odo dňa odoslania tejto správy. Písomnosti si zmluvné strany môžu doručovať poštou alebo kuriérskou službou.

6.2. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť iba formou písomnej Zmluvy účastníkov, pokiaľ nie je uvedené v Zmluve inak.

6.3. Účastníci tejto Zmluvy vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

6.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi.


VII. GDPR

7.1. Týmto sa dohodou o spolupráci (ďalej len “Zmluva”) medzi stranami stanovuje, že jedna zo zmluvných strán (“Spracovateľ”) bude spracovávať osobné údaje v súlade s pravidlami a ustanoveniami stanovenými Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a relevantnými nariadeniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.
7.2. Identifikácia účelu spracovania: Spracovateľ a Smluvná strana sa dohodli, že účelom spracovania osobných údajov je riadne plnenie podmienok stanovených touto Zmluvou, konkrétne týkajúcich sa poskytovania produktov a služieb uvedených v tejto Zmluve.
7.3. Zodpovednosť za osobné údaje: Spracovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje výhradne na základe pokynov a poverenia Smluvnej strany. Tieto osobné údaje budú spracovávané s primeranými bezpečnostnými opatreniami, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu, úniku, zneužitiu alebo nesprávnemu spracovaniu.
7.4. Dôvernosť údajov: Spracovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje získané v rámci tejto Zmluvy budú zachovávané v prísnej dôvernosti a nebudú zdieľané s tretími stranami bez výslovného súhlasu Smluvnej strany. V prípade potreby zdieľania osobných údajov s tretími stranami na zabezpečenie poskytovania produktov a služieb uvedených v tejto Zmluve bude Spracovateľ zabezpečovať, že tieto tretie strany budú dodržiavať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako je uvedené v tejto Zmluve.
7.5. Práva subjektov údajov: Spracovateľ sa zaväzuje poskytovať podporu Smluvnej strane v súvislosti s jej povinnosťami voči subjektom údajov podľa GDPR, najmä v súvislosti s právom na prístup k údajom, právom na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov.
7.6 Záverečné ustanovenia: Tento bod Zmluvy je považovaný za samostatný zmluvný záväzok medzi Stranami a má platnosť počas celej platnosti tejto Zmluvy. Strany uznávajú dôležitosť dodržiavania zákonov o ochrane osobných údajov a GDPR a súhlasia s tým, že budú spolupracovať na zabezpečení, aby sa tento bod Zmluvy dodržiaval v plnom rozsahu.
7.7. Týmto potvrdzujeme, že sme oboznámení so záväzkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov podľa GDPR a súhlasíme s dodržiavaním ustanovení tohto bodu Zmluvy.