• 0908-654-185
  • info@empireskupina.sk
  • BRATISLAVA, SLOVAKIA

Preklad konferencie [Event Translation]

ENGLISH -> SLOVAK

V prípade, že sa kolečko krúti, tak STREAM NIE JE AKTÍVNY. Ak stream vypadne, refreshnite si stránku každých 30 sekúnd, až kým Vám nenabehne.
Naša konferencia ponúka jedinečnú príležitosť získať cenné poznatky a skúsenosti prostredníctvom vystúpení zahraničných expertov. Pre zabezpečenie optimálnej komunikácie a porozumenia sme pripravili preklad konferencie do slovenčiny, aby ste mohli nasledovať a úplne pochopiť všetky prezentácie anglicky hovoriacich rečníkov.

V prípade slovensky hovoriacich rečníkov ponúkame preklad konferencie do angličtiny, aby sme zabezpečili, že všetci účastníci budú mať prístup k obsahu a budú môcť sa aktívne zapojiť aj v anglickom jazyku.

Tieto preklady nám umožňujú poskytnúť vám maximálnu hodnotu z konferencie a zabezpečiť, aby ste mali rovnakú príležitosť získať informácie bez ohľadu na váš jazykový zázem. Sme presvedčení, že týmto spôsobom vytvárame inkluzívne prostredie a umožňujeme účastníkom využiť plný potenciál konferencie bez jazykových bariér.

Our conference offers a unique opportunity to gain valuable knowledge and experiences through presentations by international experts. To ensure optimal communication and understanding, we have prepared a translation of the conference into Slovak, allowing you to follow and fully comprehend all presentations by English-speaking speakers.

For Slovak-speaking speakers, we provide a translation of the conference into English, ensuring that all participants have access to the content and can actively engage in the English language.

These translations allow us to provide you with maximum value from the conference and ensure that you have an equal opportunity to gain information regardless of your language background. We believe that by doing so, we create an inclusive environment and enable participants to leverage the full potential of the conference without language barriers.